بعلت هک شدن سایت روشنگری آدرسهای net و com فعلا  غیر قابل استفاده میباشند و از آدرس http://roshangari.info استفاده میکنیم

roshangari 2 (a) yahoo . com